Skip to content

Trä

Trä är ett oändligt material för kommande generationer.

Trä kan sägas vara ett oändligt material som kan användas till nästan vad som helst såsom papper, kartong, olja, gas, hus, möbler o.s.v. Genom att skapa ny skog efter avverkning kan trä utnyttjas i all oändlighet. Trä binder kol och genom att använda trä i t.ex. hus och papper binds kol vilket minskar mängden koldioxid i atmosfären och är således positivt för klimatet.

Vår sågverksindustri har utvecklats mot allt större högrationella storindustrier. I Uppland finns idag endast ett ”Industrisågverk”, Nyby såg i Björklinge. Denna utveckling har varit mycket bra för landet som helhet och vi har på så vis kunnat vara konkurrenskraftiga på den internationella trävarumarknaden. Sverige exporterar trä till i stort sätt hela världen och träindustrin bidrar starkt till vårt välstånd. Det är även värdefullt att parallellt utveckla en småskalig lokal träförädling. Genom detta föds nya idéer kring träförädling, jobb skapas lokalt och transporterna minskar mm. Även den småskaliga industrin har en utvecklingspotential och kan göras allt rationellare. Närheten mellan kund, sågverk och skogsägare är många gånger starkare för en småskalig industri. Ett av föreningens mål är att bidra till en blomstrande småskalig träförädling i Uppland.

Våra inhemska trädslag är tall, gran, ek, ask, alm, lind, lönn, avenbok, bok, glasbjörk, vårtbjörk, klibbal, gråal, sälg, asp, oxel, rönn, hägg och fågelbär. Även lärk räknas ibland som ett inhemskt trädslag men är ett sedan många år ett introducerat trädslag. Contortatallen från Kanada har även en stor utbredning i norra Sverige och i södra Sverige sprider sig Tysk lönn eller sykomorlönn sig norrut. Till dessa trädslag finns flera andra trädslag i parker och trädgårdar som då och då sågas av våra medlemmar. Exempel på dessa är hästkastanj, äppelträd, päronträd och gullregn. För föreningens sågar dominerar tall, gran, björk, ek och asp. Till skillnad från de stora industrisågverken är emellertid inga trädslag främmande för föreningens sågar.

I Sverige har skogarna skötts så att vi idag har mer skog än på flera hundra år. Detta trots att vi avverkar och förädlar allt mer virke. Detta har skett genom att ny skog har planterats när man avverkat och att inägor, hagar och liknande mark vuxit igen. Enligt skogsstatistisk årsbok är totala virkesförrådet på produktiv skogsmark är omkring 3,0 miljarder m3 tall, 42 % gran och 12 % björk. Tillväxten på produktiv skogsmark är cirka 90 miljoner m3 100 miljoner m3 fub på samtliga ägoslag. Nettoavverkningen var 69 miljoner m3fub varav 33 miljoner sågtimmer, 31 miljoner massaved, 5,9 miljoner brännved och 0,5 miljoner övrigt virke. ( m3fub avser stamvolym utan bark och toppar). Vi avverkar alltså i Sverige mindre än tillväxten och det har så varit de senaste hundra åren. Våra skogstillgångar växer av både barr- och lövskog.

För Uppland finns följande statistik i skogsstyrelsens skogsstatistiska årsbok. Virkesförrådet i Uppsala län är cirka 83 miljoner m3sk och i Stockholms län cirka 56 miljoner m3sk (m3sk = stamvolym inklusive bark).

Fördelat på trädslag
Träslag     Uppsala län   Stockholms län
Tall           44%                37%
Gran         39%                36%
Björk         9%                 11%
Ek              1%                 4%
Övrigt löv  7%                 12%
Summa     100%             100%

Man kanske kan tycka andel lövträd är låg men geografisk ligger området i det norra barrskogsbältet och klimatet är en begränsande faktor. Tall och gran har vidare varit ekonomiskt gynnsamt ur avsättningsmöjlighet tack vare dess goda egenskaper som byggnads och konstruktionsvirke. Vår storskaliga industri, sågverk och massaindustrin, är vidare inriktad på förädling av barrvirke. En styrka med de småskaliga sågverken är just att kunna förädla alla trädslag utifrån kundens önskemål.